Journal of Applied Managerial Market Research

سال هشتم، شماره 29، زمستان 1401

چیستی و کاربردهای مدیریت دانش 

نویسنده: زهرا محرم 

چکیده: 

امروزه اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سازمان باشند. این صاحبنظران معتقدند «بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال موثر دانش درون سازمان است». بدین ترتیب ضرورت شناخت و به کار گیری روش های مؤثر برای تسهیم و انتقال اطلاعات و دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است. این مقاله به بررسی مفهوم مدیریت دانش و زمینه های کاربرد آن در توسعه امور مدیریتی کشور می پردازد. 

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، منحنی تجربه، رقابت. 

نویسنده: اسمعیل طالبی 

چکیده: 

اگر مديريت كاركنان و كمک ‌به بهبود عملكرد سازمان را بنا به تعريفی كه متخصصان برای مديريت منابع‌ انسانی ارائه کرده اند بپذیریم می‌توان گفت رويكردی جديد در توسعه منابع ‌انسانی و اداره سازمان ها ايجاد شده كه  از آن به‌ «مديريت توسعه منابع‌ انسانی» تعبیر می شود. اين رويكرد نهضتی را ايجاد كرده که در آن نگاه مدیران را به منابع انسانی تغییر داده است؛ به گونه ای كه آنها به دارايی‌های منابع‌انسانی به‌ عنوان هزينه نگاه ‌نمی‌كنند، بلكه اين يک سبد دارايی ارزشمند است كه می تواند ارزش افزوده ايجاد كند. همين‌ جا است که مفهوم شريک استراتژيک شكل ‌می‌گيرد (مزيت رقابتی). به‌ همين جهت سازمان هايی كه زودتر ياد می ‌گيرند، نيروهای مستعدتری دارند، زودتر به تغييرات پاسخ‌ می ‌دهند، با تغييرات سازگارترند و می ‌توانند در اين فضا فعاليت كنند. در این مقاله دو مورد از جنبه های مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی:  منابع انسانی، آموزش، یادگیری، توانمند سازی، ارزیابی کارکنان.