Journal of Applied Managerial Market Research

سال سوم، شماره 6، بهار 1396

ارزیابی اثرات تیپ های شخصیتی بر شفافیت خودانگاره، عزت نفس و خصیصه های رفتاری مصرف کننده 

نویسندگان: کوثر شاکری، دکترالهام فرید چهر، دکترنادر غریب نواز 

چکیده: 

هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثرات تیپ های شخصیتی بر شفافیت خودانگاره، عزت نفس و خصیصه های رفتاری مصرف کننده در شرکت ایران خودرودر شهر تهران می باشد. فرضیات این تحقیق ارزیابی تاثیر تیپ های شخصیتی، خصیصه موفق گرا، خوش بین، مبتکر، منحصربه فرد، هیجان گرا بر عزت نفس و شفافیت خودانگاره، خودسودمندی کلی، خودآگاهی عمومی بر عزت نفس، عزت نفس و شفافیت خود انگاره بر گردآوری اطلاعات پیش از خرید و پذیرش اثرات بین فردی و تردیدپس از خرید می پردازد. نتایج تحقیق حاضر تاثیر مثبت و معناداری تیپ های شخصیتی، خصیصه موفق گرا، خوش بین، مبتکر، منحصربه فرد، هیجان گرا بر عزت نفس و شفافیت خودانگاره، خودسودمندی کلی، خودآگاهی عمومی بر عزت نفس، عزت نفس و شفافیت خود انگاره بر گردآوری اطلاعات پیش از خرید و پذیرش اثرات بین فردی و تردیدپس از خرید را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: تیپ های شخصیتی، خودسودمندی کلی، خودآگاهی عمومی، عزت نفس، شفافیت خود انگاره، پذیرش اثرات بین فردی.