Journal of Applied Managerial Market Research

سال دوم، شماره 4، پاییز 1395

بررسی ارتباط بین فن آوری اطلاعات و بهبود گردشگری 

نویسندگان: علی ایرانمنش، دکتر شراره رخشان 

چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه عواملی است که می تواند منجر به افزایش استفاده مجدد (وفاداری) از سیستم های الکترونیک مرتبط با صنعت گردشگری، از سوی گردشگران باشد. در این راستا با تمرکز بر امنیت ادراک شده، رضایت و اعتماد، به مطالعه تاثیر این عوامل بر تقویت وفاداری نسبت به این سیستم ها پرداخته ایم. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران داخلی و خارجی است که از اصفهان بازدید نموده اند که در این راستا تعداد 240 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. ابزار انجام تحقیق، پرسشنامه ساختار یافته ای بود که مبتنی بر طیف پنج تایی لیکرت طراحی شده بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت ادراک شده گردشگران نسبت به سیستم های آنلاین، بر افزایش رضایت و اعتماد آنان نسبت به این سیستم ها تاثیر مثبت دارد. همچنین علاوه بر این که، رضایت باعث تقویت اعتماد و وفاداری می شود، اعتماد به سیستم های آنلان نیز موجب تقویت وفاداری خواهد شد. 

واژه های کلیدی: مدیریت گردشگری، اعتماد، وفاداری، رضایت، امنیت ادراک شده.