Journal of Applied Managerial Market Research

سال دهم، شماره 35، تابستان 1403

تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک شهر چشم انداز نوآوری در خدمات بانکی

نویسنده: حسین ایگدر

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایت و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بانک شهر، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است . نمونه آماری 384 نفر  از مشتریان بانک شهر در شهرستان کرج بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با40 گویه بود که به روش همسانی درونی و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن بالای 0.7. محاسبه شد روایی نیز با نظر متخصصان دانشگاهی تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون t تک گروهی بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار متغیرهای پاسخگویی بر رضایت مشتری بود. به همین ترتیب، رضایت مشتری از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی تأثیر بسزایی بر وفاداری مشتریان دارد. مشاهده گردید که کيفيت خدمات بانکداری الکترونيک بر وفاداری مشتریان تاثير مثبت و معناداری دارد و وفاداری مشتریان بانک شهر را افزایش می دهد.

واژگان کلیدی: نوآوری، فناوری، بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری مشتری. 

نویسنده: حامد قلعه کانی 

چکیده: 

کارآفرينی استراتژيك، مفهومی نوظهور است و به دليل نوظهور بودن آن، سازمان­ ها و شرکت­ ها با آن آشنايی زيادی ندارند و از آن استفاده چندانی نمی­ کنند.  در محيط رقابتی امروزی، با توجه به بي اعتمادی محيطي زياد و فضای رقابتی شديد، سازمان ها نياز دارند که به طور فزاينده­ای زيرك و انطباق­ پذير باشند. آنها برای ربودن گوی سبقت از يكديگر به دنبال استفاده از روش­ هايی در راستای بهبود عملكردشان هستند. در اين ميان، کارآفرينی استراتژيك اهميت خاصی دارد، زيرا کارآفرينی استراتژيك بر ايجاد ثروت، مزيت رقابتی و عملكرد مؤثر است. کارآفرينی استراتژيك دارای ابعادی کليدی از جمله نوآوری، ریسک ­پذیری، رهبری استراتژیک و مزیت رقابتی می­ باشد که از طريق آنها بهبود و ارتقای عملكرد برای سازمان­ ها و شرکت­ ها تسهيل می­ گردد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک، نوآوری، ریسک­ پذیری، رهبری استراتژیک و مزیت رقابتی. 

نویسندگان: مرتضی حضرتی، فرزاد خورسندی شهرستانی، پرهام کاوه گر 

 

چکیده: 

از جمله روش های کاربردی در فضای کسب و کار، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز وفاداري مشتريان می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با میانجی گري اعتماد مشتري، هویت مشتری با سازمان و رضایت مشتری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان محصولات شرکت پارس خزر در شهر رشت می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین براي تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاري و نرم افزار استفاده  گردید. نتایج حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مشتری، و رضایت مشتري و هویت مشتري با شرکت تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم می تواند بر وفاداری اثرگذار باشد. 

واژگان کلیدی:مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد مشتری، رضایت مشتری، هویت مشتری با سازمان، وفاداری مشتری. 

نویسندگان: امین روستایی، ناصر حسن زاده 

چکیده: 

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند. 

واژگان کلیدی: تفویض اختیار، تمرکز زدایی، شهرداری.