Journal of Applied Managerial Market Research

سال دوم، شماره 3، تابستان 1395

به کارگیری برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان 

نویسندگان: صدیقه مظاهری، دکتر حسن قدرتی 

چکیده: 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در بیان نتایج توصیفی تحلیلی است و به مسئله تخصیص بهینه بودجه شهرداری اصفهان با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی می پردازد، که در این مدل مسئله اهداف متضاد در تخصیص بودجه و میزان انطباق اعتبارات بودجه شده با مقادیر اعتبارات تخصیص یافته بررسی شده اند. داده ها دربازه زمانی مربوط از اداره بودجه شهرداری اصفهان جمع آوری شدند و برای فرموله کردن مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفتند مدل با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و نتایج حاصل ازآن نشان داد که با مقدار بهینه 462/22 Z= هدف 2و 5 به طور کامل تحقق یافته و هدف 4 و 6 و 7 رضایت بخش بوده و هدف 1 و3 باشکست مواجه شده است.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی آرمانی، بودجه عمرانی، تخصیص بهینه بودجه، بودجه شهرداری