Journal of Applied Managerial Market Research

سال ششم، شماره 21، زمستان 1399

برند چگونه می تواند صادرات محصولات غذایی را توسعه دهد؟ 

نویسندگان: سیروس رومیانی 

چکیده: 

با توجه به جایگاه و اهمیت برند و برندسازی در بازارهای بین المللی و فراملی و ایجاد قدرت رقابتی ناشی از برندسازی و همچنین نقش توسعه صادرات در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی نقش برند در توسعه صادرات پرداخته شده است. در اینجا به مفهوم برند، چگونگی شكل گيری، نقش و اهميت آن در تقاضا برای كالاهای مختلف پرداخته شده و وضعيت برند و برندسازی كالاهای صادراتی ايران مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این بررسی ها حاصل شده است اینست که ما در برند و برندسازی بخصوص برای کالاهای صادراتی بسیار کم کار کرده ایم و شاید بهتر باشد قبول کنیم که کاری انجام نشده است و یک عزم ملی و همه جانبه برای حضور هرچه قوی تر در بازارهای بین المللی لازم و ضروری می باشد. 

واژگان کلیدی: برند، صادرات غیر نفتی، توسعه تجارت، ایران.