Journal of Applied Managerial Market Research

سال ششم، شماره 19، تابستان 1399

بررسی نقش گمرک ایران در صادرات واردات (مطالعه موردی گمرک شهید رجائی بندرعباس) 

نویسندگان: سیداحسان میرجعفری کنجانی، مهناز ربیعی، کریم رسولی 

چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش گمرک ایران در افزایش یا کاهش صادرات واردات و مبادلات تجاری انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای خاکی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین سیاست های بین المللی حکومت و افزایش صادرات واردات از گمرک منطقه بندرعباس، رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر مشخص شد که روابط حسنه ایران با کشورهای منطقه می تواند منجر به افزایش تبادلات از گمرک بندرعباس شود. یافته دیگر این بود که بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای آبی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک و وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای هوایی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: صادرات، واردات، مرز آبی، مرز خاکی، مرز هوایی، گمرک شهید رجایی.