Journal of Applied Managerial Market Research

سال پنجم، شماره 15، تابستان 1398

بررسی تاثیر اجتماعی- فرهنگی رويدادهای گردشگری بر حمايت از توسعه گردشگری از طريق نقش ميانجی رضايت

(مورد مطالعه: رويداد آئينی زارخاك در روستای قورتان) 

نویسندگان: بهاره بستام رخ، دکتر محمد زاهدی، مهدیه سادات خشوعی 

چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی اجتماعی-فرهنگی رویداد آئینی زارخاک در روستای قورتان  بر حمایت از توسعه گردشگری از طریق نقش میانجی رضایت می پردازد. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی – توسعه ای و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. برای تجزيه و تحليل نتايج از روش های آماری تحليل عاملی تاييدی، آزمون های همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری ( به کمک نرم افزارSPSS  و Lisrel ) استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است که توسعه رويدادهای گردشگری بر مسائل اجتماعی – فرهنگی، مسائل اجتماعی – فرهنگی بر رضايت جامعه محلی از رويدادهای گردشگری و رضايت شهروندان از رويدادهای گردشگری بر حمايت آنها از برگزاری مجدد اين رويدادها تاثير دارد. همچنین حمايت شهروندان از برگزاری مجدد رويدادهای گردشگری بر توسعه اين رويدادها تاثير ندارد.

واژه های کلیدی: رویداد گردشگری، نگرش، اثرات اجتماعی فرهنگی، توسعه گردشگری، رضایت، قورتان.